O nás

 

Staňte sa profesionálom vo Vašej záhrade a zažite voľnosť pohybu pri kosení, strihaní, pílení, umývaní... Prinavráťte WOW Vášmu kráľovstvu a vládnite novými Kärcher batériovými strojmi. Jedna batéria pre všetky stroje.

 

UKONČENIE SÚŤAŽE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže o záhradný batériový sortiment Kärcher. Srdečne gratulujeme všetkým výhercom a prajeme, aby im praktický pomocníci slúžili čo najdlhšie. Súťaž je ukončená k 24.09.2020 z dôvodu nízkej účasti súťažiacich.

Podmienky súťaže

Kompletné podmienky súťaže

Úplné znenie pravidiel súťaže

 

NAKUPUJTE A VYHRAJTE S KÄRCHEROM “ (ďalej len „štatút“)

 

 1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť:

KÄRCHER Slovakia, s.r.o.

So sídlom: Bratislavská 31, 949 01Nitra

IČO: 43 967 663

IČ DPH: SK 2022541279

Zapísaný: v OR OS Nitra, Odd.: s.r.o., vložka. č.: 21575/N

E-mail: info@karcher.sk

Telefón: +421 (0) 37 / 6555 798

 

(ďalej len „Usporiadateľ“).

 

2. Miesto konania, doba trvania súťaže, cieľ súťaže

 

 

2.1 Súťaž prebieha len na území Slovenskej republiky.

2.2 Doba trvania súťaže je stanovená na obdobie od 16.03.2020 od 08:00 do 30.11.2020 do 15:00.

 

3. Podmienky účasti na súťaži

 

 

3.1 Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, vyplnila registračný formulár, zakúpila tovar (stroj v hodnote 100€ a viac), má doklad o nákupe v termíne od 16.03.2020 - 30.11.2020 a súhlasila s týmito podmienkami účasti. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby (ďalej len „súťažiaci“). Usporiadateľ si .vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Osoby mladšie ako 18 rokov a osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony sa nemôžu zúčastniť súťaže. Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže odoslaním registračného formuláru. Súťažiaci  týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže.

3.2 Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže, predajcovia a zamestnanci obchodných partnerov - predajcov. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže, zamestnanec obchodného partnera-predajcu alebo majiteľ-predajca alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kärcher zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o., KÄRCHER Slovakia má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov vrátane veku. V prípade, že súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach súťaže, stráca nárok na účasť v súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. (ďalej len "súťažiaci").

3.3 V prípade, že súťažiaci poruší tieto podmienky účasti, spoločnosť KÄRCHER Slovakia, s.r.o si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz. Ak súťažiaci zaregistruje viac dokladov prípadne sa stane členom Kärcher klubu výhod, získava väčšiu šancu vyhrať.

 

4. Priebeh a realizácia súťaže

 

4.1 Súťažiaci vstupuje do súťaže zaregistrovaním dokladu o nákupe, na ktorom sa nachádza minimálne produkt (spotrebič) v hodnote 100€ s DPH (Faktúra, Blok, VRP, E-kasa). Doklad, na ktorom sa nachádzajú iné produkty a výrobky Kärcher (chémia, príslušenstvo, náhradne diely) v hodnote 100€ s DPH a viac nie je možné zaregistrovať. V prípade registrácie dokladu, ktorý nespĺňa podmienky pre registráciu, doklad a súťažiaci nebudú zaradení do žrebovania. Zaregistrované môžu byť iba doklady, ktoré sú od vybraných obchodných partnerov a spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. Súťaž trvá v čase od 16.03.2020 od 08.00 h do 30.11.2020 do 15.00 h. Doklady a registračné formuláre, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

4.2.2 Dôležité podmienky:

a) nákup spotrebiča v minimálnej hodnotne 100 € s DPH u vybraných obchodných partnerov

b) zaregistrovanie dokladu (blok, faktúra, VRP doklad, E-kasa doklad) - vystavený na fyzickú osobu

c) správne vyplnenie registračného formuláru

d) vykonanie registrácie do 30.11.2020 do 15.00

e) uchovanie dokladu o nákupe a registrácií - v prípade vyžrebovania potencionálny výherca pošle doklad o zakúpení spoločnosti Kärcher Slovakia s.r.o., aby overil správnosť dokladu.

 

5. Postup a registrácia dokladu

 

5.1 Každý zákazník, ktorý nakúpil tovar (spotrebič) u vybraného obchodného partnera alebo priamo prostredníctvom predajní Kärcher center a e-shopu www.karcher.sk si môže zaregistrovať doklad použitím registračného formuláru, ktorý sa nachádza v odkaze nižšie.

5.2 Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť všetky požadované údaje správne.

5.3 Zákazník si môže zaregistrovať aj viac nákupov, ktoré obsahujú 1 spotrebič v hodnotne min. 100€.

5.4 Ak bol súťažiaci vyžrebovaný ako výherca možnosť zúčastniť sa ďalších žrebovaní nie je možná.

5.5 Každý súťažiaci môže byť vyžrebovaný iba raz.

 

6. Žrebovanie

 

6.1 Žrebovanie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa v rôznych termínoch uvedených nižšie. Žrebovanie budeprebiehať priebežne. Žrebovať sa bude zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zapoja do súťaže v čase od 16.3.2020 od 08:00 do 30.11.2020 do 15:00. Zaradení do žrebovania budú všetci súťažiaci, ktorí sa zapojili do súťaže v súlade s týmito podmienkami súťaže podľa bodu 3. Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru. Súťažiaci, ktorý už vyhral hodnotnú výhru nebude zradený do ďalších žrebovaní. Výhercovia budú informovaní do siedmich pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou KÄRCHER Slovakia telefonicky alebo písomne. Ak sa výherca neprihlási spoločnosti KÄRCHER Slovakia na e-mail: info@karcher.sk do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné.

 

6.2 Dni žrebovania:

06.04.2020  – Nákupný poukaz v hodnote 350 € na záhradný sortiment

04.05.2020  – Nákupný poukaz v hodnote 350 € na záhradný sortiment

02.06.2020  – Nákupný poukaz v hodnote 350 € na záhradný sortiment

02.06.2020 - Nákupný poukaz v hodnote 750 € na záhradný sortiment

02.07.2020 – Nákupný poukaz v hodnote 350 € na záhradný sortiment

04.08.2020 – Nákupný poukaz v hodnote 350 € na záhradný sortiment

02.09.2020 - Nákupný poukaz v hodnote 350 € na záhradný sortiment

02.09.2020 - Nákupný poukaz v hodnote 750 € na záhradný sortiment

02.10.2020 – Nákupný poukaz v hodnote 350 € na záhradný sortiment

03.11.2020  – Nákupný poukaz v hodnote 350 € na záhradný sortiment

30.11.2020 - Nákupný poukaz v hodnote 750 € na záhradný sortiment

 

7. Výhry

 

Pre účely tejto súťaže Usporiadateľ zabezpečil nasledovné výhry:

a) 8 krát Nákupný poukaz v hodnote 350 € použiteľný na www.karcher.sk

b) 3 krát Nákupný poukaz v hodnote 750 € použiteľný na www.karcher.sk

7.1 Nie je možné sa odvolať voči výsledkom súťaže. Na výhru nie je právny nárok.

7.2 Informácie o uplatnení poukazu, budú uvedene na nákupnom poukaze

7.3 Výhra nie je právne vymáhateľná. Výhru nie je možné preplatiť v hotovosti.

7.4 Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. Výhry do výšky 350 EUR nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných predpisov právneho poriadku SR. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok súťaže.

 

8. Ďalšie ustanovenia

 

8.1 Spoločnosť si vyhradzuje právo výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane Spoločnosti nebude možné danú výhru zaobstarať bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

8.2 Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže. Neprevzatá výhra prepadá v prospech Spoločnosti.

8.3 Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi súťažiacimi a spoločnosťou KÄRCHER Slovakia podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa súťaže stránke NAKUPUJTE A VYHRAJTE S KÄRCHEROM, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti KÄRCHER Slovakia. Účasťou v súťaži (vyplnením registračného formuláru) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti KÄRCHER Slovakia súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail, dátum narodenia, psč,), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@karcher.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu 24 mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9.2 Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo, dátum narodenia), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.karcher.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na internete a webových stránkach - sociálnych sieťach usporiadateľa, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie informácii o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia) a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

9.3 Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.4 Zodpovednú osobu spoločnosti KÄRCHER Slovakia pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese info@karcher.sk alebo písomne na adrese sídla spoločnosti. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú: 

Meno a priezvisko: Ing. Ján Šaliga

Adresa: KÄRCHER Slovakia, s.r.o., Bratislavská 31, 949 01 Nitra

Tel. kontakt: 00421/ 37/ 65 55 798

E-mail: info@karcher.sk

 

10. Umiestnenie pravidiel

 

10.1 Tieto oficiálne pravidlá súťaže sú zákazníkom k dispozícií na NAKUPUJTE A VYHRAJTE S KÄRCHEROM. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže as ich záväznosťou.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

11.2  Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

 

 

 

 

V Nitre, dňa 16.03.2020

 

Výhercovia

VÝHERCOVIA

06.04.2020 – z dôvodu nesplnenia podmienok nebol vyžrebovaný žiadny výherca

04.05.2020 - ziskal poukaz v hodnote 350€ p. Ferdinand V. - Košice

02.06.2020 - získala poukaz v hodnote 750€ p. Timea M. - Strážne

02.06.2020 - získala poukaz v hodnote 350€ p. Ján S. - Vranov nad Topľou

02.07.2020 - získala poukaz v hodnote 350€ p. Martina N. - Štítnik

02.08.2020 - získala poukaz v hodnote 350€ p. Veronika T. - Bešeňov

02.09.2020 - získala poukaz v hodnote 350€ p. Denisa P. - Kechnec

02.09.2020 - poukaz v hodnote 750€ - z dôvodu nesplnenia podmienok nebol výherocovi odovzdaný

 

Srdečne gratulujeme.